مراحل روش علمی

نمودار زیر ارتباطات میان مراحل وپرده های روش علمی را نشان می دهد به دلایل آموزشی پرده  و مراحل به صورت عملیاتی جداگانه و در مراتب متوالی نشان داده شده است. در واقعیت امر یک تحقیق علمی به صورتی که در نمودار نشان داده شده است مکانیکی نیست حلقه های ارتباطی کنش پس گستر مراحل بعدی با مراحل قبلی که نشان دهنده ی برهم کنشی های فاز های مختلف تحقیق است که در نمودارهای بعدی نمایش داده خواهد شد .

الف) پرده های سه گانه روش علمی

برای بهتر فهمیدن ارتباطات مراحل یک تحقیق در پرده های سه گانه روش علمی لازم می دانیم ابتدا چند کلمه درباره ی اصول این پرده ها و منطقی که مایه ی یگانگی آن هاست بیان کنیم.

گسستن : در علوم اجتماعی اندوخته شناخت نظری ما پراز پیش داوری ها و تصورات قالبی است . از ضغرا کبرا چیدن روب این زمین سست نتیجه ی قابل اعتمادی به دست نخواهد آمد.لذا پرده ی اول روش علمی گسستن از سوابق و غلبه بر پیش داوری هاست.

ساختن : این گسستن عملی نخواهدشد مگر بر مبنای ساختن پیش فرض هایی که به نظر محقق محتمل است منطق پدیده ی موضوع بررسی را تبیین کند . در پرتو این ساختمان نظری است که محقق می تواند روش کار عملیات اجرایی و نتایج احتمالی تحقیق را پیش بینی کند . بدون این ساختمان نظری هیچ تجربه معتبری امکان پذیر نخواهدشد. در علوم اجتماعی بدون ساختن یک چارچوب نظری مرجع هیچ آزمایش ثمربخشی امکان نخواهد داشت . هر قضیه ای را در معرض تجربه با واقعیات قرار نمی دهند. قضایای علمی باید از یک تلاش فکری مبتنی بر اصول منطقی و مفروضات نظری معقول نتیجه شده باشند .

آزمایش : یک قضیه را نمی نوان علمی دانست مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آن را به تجربه اثبات کرد.این بازبینی وقایع آزمایش یا تجربه نامیده می شود وپرده ی سوم از فرایند روش علمی است .

مراحل روش علمی

مرحله ۱                    پرسش آغازی

مرحله ۲                 مطالعات اکتشافی

خواندن      مصاحبه های اکتشافی

مرحله ۳        طرح نظری مسئله تحقیق

مرحله ۴                ساختن مدل تحلیلی

مرحله ۵                              مشاهده

مرحله ۶                   تحلیل اطلاعات

 

مرحله ۷              نتیجه گیری

 

Leave a comment

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟