فرایند تحقیق علمی

فرایند تحقیق علمی به مجموعة مراحل منظم و پیوسته ای گفته می شود که امر تحقیق علمی را از آغاز تا پایان امکان پذیر می نماید. فرایند تحقیق علمی شامل مراحلی کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خرده فرایندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام می گیرد. اصل اساسی در روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرایند کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است تا تحقیق را در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین آسیبها در زمینه کشف مجهول و راه مسئله عملی سازد.

فرایند تحقیق علمی به طور کلی شامل پنج مرحله پیوسته است که در اینجا را اختصار به ذکر آنها می پردازیم

مرحله اول: انتخاب، تحلیل و تبیین مسئله تحقیق. در این مرحله محقق مسئله را انتخاب می کند، نظریه و گفتارهای کلی درباره آن را از طریق مطالعه سوابق پا مشاهدات اولیه سازمان می دهد، متغیرهای علی یا توصیفی را مشخص می کند و مدلهای نظری را طراحی کرده، فرضیه های تحقیق را تدوین می کند تا نهایتا پس از ارزیابی مجدد هر یک به تبیین آنها بپردازد.

مرحله دوم: گزینش، طراحی و تشریح روشهای کار. در این مرحله محقق باید روش تحقیق، روش انتخاب نمونه، روشهای گردآوری اطلاعات و ابزارهای سنجش، روش استخراج و طبقه بندی، روش تجزیه و تحلیل و استفاده از رایانه و آمار را مورد بررسی قرار داده، پس از انتخاب روشهای مناسب اقدام به طراحی و اجرای آن نماید. |

مرحله سوم: گردآوری اطلاعات و داده ها. در این مرحله محقق بر اساس طراحی انجام شده اقدام به انتخاب نمونه و اجرای پرسش نامه ها و ابزار سنجش نموده، پس از اعمال اصلاحات لازم و اطمینان از روایی آنها اقدام به اجرای عملیات نهایی گردآوری اطلاعات می کند.

مرحله چهارم: طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها. در این مرحله داده ها و اطلاعات کد گذاری، استخراج، فشرده سازی و طبقه بندی شده، شاخصها محاسبه و آزمونهای آماری مورد نیاز انجام می شود و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می گیرد تا محقق درباره تأیید یا رد فرضیه های خود به داوری بنشیند.

مرحله پنجم: تدوین گزارش تحقیق. در این مرحله مطابق طرح تهیه شده نسبت به تدوین گزارش تحقیق بر اساس الگوی متداول در دانشگاه یا سازمان کارفرما اقدام و پس از ویرایش و تایپ برای انتشار آن در سطح محدود یا وسیع اف می شود.

Leave a comment

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟